Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Wykonuje powierzone mu przez państwo funkcje władzy publicznej, będąc organem egzekucyjnym w sprawach cywilnych.
Komornik, wykonując swoje ustawowe funkcje, realizuje jedno z głównych zadań państwa, jakim jest zapewnienie przestrzegania prawa poprzez przymusowe wprowadzanie wyroków sądowych w życie.
Komornik jako organ organ państwa powołany jest do wykonywania orzeczeń sądowych w drodze przymusowej egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, a także wykonywania innych czynności określonych w ustawach.